საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პუბლიკაცია

სახელმწიფო სოციალური დახმარების პროგრამის მონაწილეობითი მონიტორინგი (სამეგრელო)

გამოქვეყნებული: 19 ნოემბერი, 2007

პუბლიკაციაში მოცემულია 2006-2007 წლებში მონაწილეობითი მონიტორინგის ფარგლებში სამეგრელოს რეგიონში ჩატარებული კვლევების მეთოდოლოგია, შედეგები და ძირითადი მიგნებები.

გადასახადები და საგადასახადო სისტემა II

გამოქვეყნებული: 1 მაისი, 2007

გზამკვლევში დეტალურადაა განხილული გადასახადის სახეები, მათი გადახდისა და გაანგარიშების წესი, გადახდის ვადები, საგადასახადო ურთიერთობაში მონაწილე სუბიექტის უფლება-მოვალეობები და პასუხისმგებლობა, კონტროლისა და საგადასახადო დავასთან დაკავშირებული პროცედურები და...

ბიზნესგარემოს კვლევა

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2007

კვლევა წარმოადგენს დოკუმენტს, რომელიც სრულად ასახავს საქართველოში არსებულ ბიზნესგარემოს. რაოდენობრივ კვლევაში მონაწილეობდა 1000 მეწარმე, გამოკითხული იქნა ფოკუს-ჯგუფები, ჩატარდა დეტალური ინტერვიუები და დამუშავდა მიღებული ინფორმაცია, რის შედეგადაც გამოვლინდა 2007...

წლიური ანგარიში 2007

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2007

წლიური ანგარიშში მოცემულია საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის 2007 წლის მნიშვნელოვანი მოვლენები და საქმიანობები.

ანგარიში: ბიზნესზე მარეგულირებელი კანონმდებლობის გავლენის შეფასება

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2007

პუბლიკაციაში წარმოდგენილია ბიზნესზე მარეგულირებელი კანონმდებლობის გავლენის შეფასება ყველა ნორმატიული აქტის: კანონპროექტების, პრეზიდენტის ბრძანებულებების, მთავრობის დადგენილებების და სხვათა მიხედვით და მისი მიზანია ბიზნესგარემოს გაუარესების პრევენცია და...

© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი