საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

ჩვენი გუნდი

ალექსი ალექსიშვილი

დამფუძნებელი

ტელ.: | ელ.ფოსტა: a.aleksishvili@pmcg-i.com

ალექსი ალექსიშვილი არის პილოტიკისა და მართვის კონსალტინგ ჯგუფის (PMCG) გენერალური დირექტორი და თავმჯდომარე. მას გააჩნია მრავალწლიანი გამოცდილება და ექსპერტიზა კერძო სექტორის სტრატეგიული განვითარების, ორგანიზაციული განვითარების, პოლიტიკის განსაზღვრის და ინსტიტუციონალური განვითარების მიმართულებით.

საქართველოს ეკონომიკური და ფისკალური პოლიტიკის მართვა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა მისი ლიდერობის პერიოდში, როგორც ფინანსთა ასევე ეკონომიკის სამინისტროებში. მას გააჩნია მრავალმხრივი გამოცდილება საჯარო და კერძო სექტორში. ბატონი ალექსიშვილი ასევე იყო გაეროს მდგრადი განვითარების კომისიის თავმჯდომარე (UNCSD). 

საქართველოს მეწარმეობის განვითარების ცენტრი (CEDG)

დეტალურად

ეკონომიკური განათლების ცენტრი (EEC)

დეტალურად
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი